การจองแพ็คเกจ

การจองแพ็คเกจทัวร์

 1. ควรทำการจองล่วงหน้า 30 วันขึ้นไปก่อนการเดินทาง เพื่อให้ได้รายการทัวร์ตามที่ท่านต้องการ
 2. เมื่อท่านตกลงเลือกรายการทัวร์ที่ต้องการได้แล้ว สามารถตรวจสอบที่นั่งว่างและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับทางทีมงานได้
 3. เมื่อท่านตัดสินใจจะทำการจอง ท่านสามารถส่งรายละเอียดการจองดังนี้
  1. ชื่อผู้เข้าพัก/ผู้เดินทาง เป็นภาษาอังกฤษหรือส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ถ้ามีเด็กเดินทางไปด้วย ต้องแจ้งวัน เดือน ปีเกิดของเด็กที่เข้าพัก
  2. รายการทัวร์ที่ต้องการ
  3. วันที่ต้องการเดินทาง
  4. ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
  5. หากท่านได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว สามารถส่งรายละเอียดเที่ยวบินมาเพิ่มเติมได้
 4. ทางบริษัทฯ ใช้เวลาในการทำการจองที่พักภายใน 24 – 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นทางทีมงานจะยืนยันการจองและแจ้งให้ท่านกำหนดการชำระเงิน การยกเลิกและข้อมูลการจองต่างๆให้ท่านทางช่องทางที่ท่านสะดวก (สามารถตรวจสอบได้จาก Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)