เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัท ฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าและหรือผู้ซื้อบริการทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมากคือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ในนามนิติบุคคล คือ “บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด” หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้นโดยก่อนการชำระเงิน พนักงานขาย จะต้องแสดงเอกสารยืนยันพร้อมเงื่อนไขการขายและการให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อ “บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด” และเมื่อชำระเงินแล้วเสร็จลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารในข้อ 1-3 ในหมวดที่ 1 เรื่องการติดต่อสื่อสาร โดยต้องระบุชื่อ และข้อมูลของผู้ชำระเงิน ไว้ให้บริษัท ฯ สามารถติดต่อท่านกลับได้ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง บริษัท ฯ จะถือว่าการชำระเงินนั้น ๆ ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทาง คือ

  • ชำระโดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย รายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด    ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี   209-212888-2

ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด    ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี   732-247333-4

  • ชำระโดยบัตรเครดิต ทำการชำระที่สำนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น

สำหรับการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านบริษัทฯนี้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยบริษัทฯ ในราคาเต็มเมื่อทำการจอง/การสั่งซื้อและยืนยันการจอง/การสั่งซื้อ (การคืนเงินใดๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง/การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละประเภท) กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะทำการจอง/การสั่งซื้อ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินสดในทุกกรณี